Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hi Reklama – výroba reklamy | 30. marca 2023

Scroll to top

Top

Zásady ochrany osobných údajov

 

 

Podmienky ochrany osobných údajov www.vyrobareklamy.net

 

1 IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA A ÚVOD

Prevádzkovateľ je správcom webovej domény www.vyrobareklamy.net, prostredníctvom ktorej získava a spracúva Vaše osobné údaje. Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“), ako aj v súlade s ďalšími právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a dbá na ochranu Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľom webovej stránky www.vyrobareklamy.net je:

Igor Havlík – Výroba reklamy, so sídlom Športová 5283/25, 905 01 Senica – Čáčov,  IČO : 37 175 149, DIČ : 1044870816. ( ďalej ako "Prevádzkovateľ")

Sídlo prevádzkovateľa je zároveň doručovacou adresou.


Prevádzkovateľ Vám poskytne všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prostredníctvom e-mailu: vyrobareklamy@vyrobareklamy.net  alebo písomne na adrese uvedenej vyššie.


Prevádzkovateľ v súvislosti s prevádzkou webovej stránky spracúva osobné údaje za nasledujúcich podmienok:

2  VÝKLAD POJMOV TOHTO OBOZNÁMENIA
Vzhľadom k tomu, že Vás v tomto Oboznámení informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach, úvodom si Vás dovoľujeme informovať o význame jednotlivých pojmov, ktoré uvádzame v Oboznámení:

„www.vyrobareklamy.net“ je webová doména Prevádzkovateľa.


„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa dotknutej osoby, ktorou je fyzická osoba priamo alebo nepriamo identifikovateľná, najmä odkazom na identifikátor.

Za osobný údaj sa považuje napríklad meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, email, podpis.


„Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s Osobnými údajmi alebo súbormi Osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prehliadanie, vymazanie Osobných údajov a pod.  


„Profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania Osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto Osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.


„Užívateľ“ je na účely týchto podmienok dotknutou osobou, t. j.  identifikovanou alebo identifikovateľnou fyzickou osobou, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo prostredníctvom identifikátorov. Dotknutou osobou je na účely tohto oboznámenia akákoľvek fyzická osoba, ktorej osobné údaje získava a spracúva Prevádzkovateľ pri prevádzkovaní domény vyrobareklamy.net


„Príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú. Medzi príjemcov možno zaradiť Sprostredkovateľov, ako aj orgány štátnej správy, ktorými sú napr. dodávateľ služieb webhostingu.


„Účel“ predstavuje dôvod spracúvania Osobných údajov Prevádzkovateľom. Pre každé spracúvanie Osobných údajov Prevádzkovateľ určuje účel.


„Právny základ“ je odôvodnenie zákonnosti spracúvania Osobných údajov. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať Osobné údaje pri zasielaní e-mailov na základe súhlasu Dotknutej osoby.


„Záznam o spracovateľskej činnosti“ je záznam, v ktorom Prevádzkovateľ zaznamenáva spracúvanie osobných údajov. Tieto záznamy vedie Prevádzkovateľ pre každý účel spracúvania Osobných údajov.


3 ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

OSOBNÉ ÚDAJE ZO SOCIÁLNYCH MÉDIÍ

Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje aj prostredníctvom sociálnych médií propagujúcich vyrobareklamy.net (napr. na stránke www.facebook.com alebo www.instagram.com),a to pri prijímaní správ od Dotknutých osôb alebo komentovaním príspevkov.

Prevádzkovateľ nespracúva tieto Osobné údaje okrem prípadu, kedy Dotknutá osoba komentuje príspevok na sociálnych sieťach. Tento komentár Prevádzkovateľ zverejňuje na vyrobareklamy.net pod príslušným článkom prislúchajúcim príspevku na sociálnej sieti, a to fotografiu, meno a priezvisko Dotknutej osoby. Tieto Vaše Osobné údaje podliehajú podmienkam spracúvania Osobných údajov na sociálnych sieťach, pričom viac informácií ospracúvaní Osobných údajov na sociálnych sieťach nájdete na stránkach sociálnych sietí.

4 OSOBNÉ ÚDAJE OBCHODNÝCH PARTNEROV

Prevádzkovateľ chráni aj Osobné údaje svojich partnerov, sktorými uzatvoril zmluvu oposkytovaní služieb, a ktorí sú v postavení Prevádzkovateľa voči Prevádzkovateľovi. Tieto Osobné údaje chránime ako „naše“ Osobné údaje spracúvané vo vlastnom mene.

5 PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

K Osobným údajom má prístup Prevádzkovateľ a poverení zamestnanci Prevádzkovateľa. Zamestnanci Prevádzkovateľa sú poučení o zásadách spracúvania Osobných údajov a o postupoch pri spracúvaní Osobných údajov, ktoré sú stanovené internými predpismi Prevádzkovateľa.

6 PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ nespracúva Osobné údaje na vyrobareklamy.net uvedené v týchto podmienkach Profilovaním, teda žiadnou formou automatizovaného spracúvania Osobných údajov.

Prevádzkovateľ nespracúva Osobné údaje tak, že by akýmkoľvek spôsobom vyhodnocoval osobné aspekty týkajúce sa Dotknutej osoby, predovšetkým analyzovaním alebo predvídaním aspektov Dotknutej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

7 PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Predpisy o ochrane osobných údajov ustanovujú práva Dotknutých osôb. Ak spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutej osoby vo svojom mene, poskytuje Prevádzkovateľ Dotknutej osobe informácie a realizuje práva Dotknutej osoby v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, najmä:

právo odvolať súhlas: Dotknutá osoba tam, kde udelila súhlas so spracúvaním osobných údajov má právo kedykoľvek odvolať súhlas informovaním Prevádzkovateľa prostredníctvom zaslania e-mailu,písomne alebo prostredníctvom odvolania súhlasu v doručenom emaile od Prevádzkovateľa,

právo na prístup: Dotknutá osoba má právo na informácie otom, aké informácie má Prevádzkovateľ o Dotknutej osobe k dispozícii a ako osobné údaje Dotknutej osoby používa,

právo na opravu: Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré nie sú správne, alebo na doplnenie neúplných osobných údajov. prostredníctvom zaslania e-mailu Prevádzkovateľovi alebo písomne doručením pošty Prevádzkovateľovi,

právo na vymazanie: Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, tzv. právo nazabudnutie. V prípade, l.) ak osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa spracúvali, ll.) ak je odvolaný súhlas, lll.) ak Dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu osobných údajov a lV.) pod.,

právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania v prípade, ak to umožňuje GDPR Obmedzenie spracúvania je možné najmä l.) ak Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, ll.)spracúvanie je protizákonné, lll.) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely ďalšieho spracúvania a lV.) pod.,

právo na prenosnosť: Dotknutá osoba je oprávnená získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v bežne používanom a čitateľnom formáte, a preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na základe súhlasu alebo automatizovanými prostriedkami,

právo namietať:

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov zdôvodov týkajúcich sa napr. l.) spracúvania na základe oprávneného záujmu alebo ll.) pri profilovaní.Prevádzkovateľ nespracúva ďalej osobné údaje dotknutej osoby, ak sa nepreukáže, že má oprávnené záujmy na ďalšom spracúvaní a tie prevyšujú práva a slobody Dotknutej osoby,

právo podať sťažnosť:

Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť priamo Prevádzkovateľovi, na adrese:

Igor Havlík – Výroba reklamy, Športová 5283/25, 905 01 Senica – Čáčov,

a na e-mailovej adrese vyrobareklamy@vyrobareklamy.net

alebo priamo dozornému orgánu na adresu:

Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č. 02 32 31 32 14 alebo e-mailom na adrese statny.dozor@pdp.gov.sk.

Prevádzkovateľ prijíma prostredníctvom interných predpisov vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť Dotknutým osobám všetky informácie uvedené v tomto bode, ako aj všetky informácie v zmysle Nariadenia, pričom tieto informácie poskytuje v stručnej, transparentnej, dostupnej a ľahko zrozumiteľnej forme.

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi osobných údajov každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

 

 8 COOKIES

Prevádzkovateľ pre zlepšenie poskytovania služieb využíva na stránke www.vyrobareklamy.net tzv. „cookies“,ktoré zaznamenávajú informácie o každom návštevníkovi stránky, jej zariadení, preferenciách apod. (ďalej ako „Cookies“).

Prevádzkovateľ využíva výlučne esenciálne Cookies potrebné k zachovaniu základnej funkčnosti  analytické Cookies, ktoré sú potrebné pre zaznamenávanie návštevnosti a zdrojov návštevnosti, konverzie pre zvýšenie výkonu, pohybu a sú používané na zlepšovanie jednotlivých služieb Prevádzkovateľa. Sledovanie Cookies je možné vypnúť vprehliadači, z ktorého navštevujete vyrobareklamy.net alebo prostredníctvom návštevy vyrobareklamy.net z prehliadača v režime inkognito.

9 INTERNÉ PREDPISY A POSTUPY PREVÁDZKOVATEĽA PRI SPRACÚVANÍ

Keďže Prevádzkovateľ dbá na ochranu Vašich Osobných údajov, Prevádzkovateľ prijal interné predpisy, prostredníctvom ktorých realizuje ochranu Vašich Osobných údajov.

Prevádzkovateľ stanovil internými predpismi zásady spracúvania Osobných údajov, bezpečnostné opatrenia pri spracúvaní Osobných údajov, postupy pri plnení žiadostí o poskytnutie informácií a realizácii práv dotknutých osôb, ako aj ďalšie podmienky spracúvania Osobných údajov.